Партньори

Добруджанско аграрно и бизнес училище (ДАБУ) е нестопанска организация, създадена през 2004г. от утвърдени изследователски, образователни и бизнес организации. ДАБУ е учредител на Висше училище по мениджмънт (ВУМ) и работи в тясно сътрудничество с обучителни институции за промотиране на иновациите и изследванията в областта на агробизнеса и туризма, както и за насърчаване на тяхното практическо приложение. Нашата мисия е да свържем образованието и устойчивото регионално развитие с ползите за местните общности и бизнеса.

През последните 7 години, заедно с други ключови институции от региона (вкл. Бюро по труда) сме съорганизатор на местната туристическа трудова борса. ДАБУ се ръководи от желанието не само да насърчава достойната заетост, но и да възпитава култура на екологична и социална отговорност в регионалната общност.


Европейски център за качество (ECQ) е създаден през 2001г. в София (България). Той подкрепя малки и средни предприятия в развитието на иновации и участва в значителен брой международни инициативи за насърчаване на сътрудничеството и обмена на знания между образованието и света на труда.

ECQ има разнообразен опит, силен творчески потенциал и голяма мрежа за сътрудничество, обхващаща както сферата на образованието и научите изследвания, така и бизнес сектора от България, ЕС, Азия, Африка и Латинска Америка. В момента ECQ участва в над 45 проекта по програма Еразъм+.


Технически университет в Крит (TUC) е създаден през 1977г. Неговата Лаборатория за разпределени мултимедийни информационни системи и приложения (MUSIC) е учредена през 1990г. и принадлежи към Училището по електронно и компютърно инженерство (ECE). Лабораторията е център за изследване, развитие и обучение в областта на разпределените информационни системи, компютърни графики, приложно и симулационно инженерство.

MUSIC извършва изследвания в областта на високоефективните разпределени мултимедийни архитектури, информационни системи, предлагащи разширени функционалности, системи от бази данни и за извличане на информация, цифрови библиотеки, ориентирани към услуги архитектури и графични системи.


Директоратът за средно образование в Ханя (DSEC) е държавна организация за образование, разположена в Ханя, Крит, Гърция. Той отговаря за администрацията и надзора на всички средни училища на префектура Ханя – това са общо 55 средни училища и приблизително 1100 редовни учители и 10000 ученици в средното образование и 2000 ученици в ПОО.

DSEC се състои от образователни, административни, икономически и информационни отдели, които отговарят за следните области: Осигуряване на административна подкрепа на училищата и наблюдение върху прилагането на образователните политики, Подпомагане и координиране на училищни проекти и извънкласни дейности, Подпомагане на училища за кандидатстване и изпълнение на проекти по Еразъм + и електронни туининг кооперации. DSEC също така участва в партньорства по програма Еразъм + за иновации и обмен на добри практики в областта на училищното, професионалното и образованието за възрастни.


Мисията и визията на ИНТЕГРА Институт са насочени към развитието на човешкия потенциал и предоставянето на услуги в областта на хуманните науки за различни целеви и възрастови групи.

Основните дейности на Института са свързани с предоставянето на образователни и консултантски услуги и развитие на социални иновации. За тази цел Институтът работи с професионалисти както в Словения, така и в чужбина. Също така, той участва в редица проекти, свързани с ученето през целия живот и образованието за възрастни, които се реализират в ЕС и в държавите от югозападните Балкани. Член е на множество асоциации и консултантски експертни групи на национално ниво и в чужбина.

Институт ИНТЕГРА е изключително активен в областта на развитието на общността. В тази посока, неговият екип е разработил и реализирал множество проекти, сред които за създаване на центрове по заетостта в Любляна и Словен градец, за формиране на общност за обучение и за утвърждаване на национално ниво на Фестивал между поколенията. Освен това е инициатор и координатор на професионална доброволческа работа във Велене.


Провинциалната дирекция за национално образование Мугла е един от публичните органи, създадени да планират, програмират, управляват, контролират, развиват и оценяват задачите на провинциалното ниво на Министерството на националното образование. Дирекцията е отговорна за администрацията на официалните и частните образователни институции и всички учители, които служат в тези институции. Всички училища в провинция Мугла са свързани с дирекцията.

Основната функция на организацията е да осигури гладкото протичане на образователните процеси, както и да предприеме необходимите стъпки за справяне с настоящите или бъдещите предизвикателства. Тази местна институция предоставя услуги в различни области.

Съществуват общо 13 провинциални дирекции за национално образование. Под юрисдикцията на MIMEM пък са центрове за обществено образование, центрове за професионално обучение, училища по изкуства, центрове за ориентиране и изследване, център за специално образование, център за научно изкуство и училища.