Проект GameIT

Вярваме, че ефективната подготовка за участие в мобилности на хората в неравностойно положение, включени в ПОО може да повиши тяхната мотивация и самоувереност за действителното им включване в такава международна активност с цел обучение и стаж.


Тематичен фокус

Конкретните дейности по проекта засягат ПОО в областта на туризма и гостоприемството.

Геймификацията, представлява прилагането на игрови елементи и механики в електронното обучение. Геймифицираното обучение има редица предимства. То може да осигури следните ползи:

 • провеждане на активно обучение;
 • увеличаване на мотивацията и ангажираността;
 • осигуряване на възможност за учащия да експерементира и да се проваля без негативни последствия;
 • организиране на микро обучение за кратко време
 • улесняване на обучителната рамка, за ефективно отразяване на индивидуалните нужди на участващите лица;
 • привличане на новото поколение „цифрови“ хора.

Основни дейности и резултати

Учебни програми за предварителна подготовка за участие в мобилност на лица в неравностойно положение, включени в първоначално или продължаващо ПОО.

Обучителна програма за електронно игровизирано обучение за подготовка за мобилност

Инструментариум за преподаватели за подпомагане участието в мобилности

Кой ще се възползва? (целеви групи)

Проектът е основно насочен към:

 • обучаеми в системата на професионално образование и обучение (ПОО), които изпитват леки до умерени затруднения в ученето, които водят до ниски постижения;
 • обучаеми в системата на ПОО, принадлежащи към групи в неравностойно положение по социални и икономически фактори, включително мигранти и малцинства;
 • обучаеми в ПОО, живеещи в географски отдалечени и/или селски региони;
 • оргаизации, които искат да организират мобилности за посочените по-горе обучаеми;
 • преподаватели, работещи с посочените по-горе обучаеми.