Το έργο GAME IT

Πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική προετοιμασία των μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων και όσων αντιμετωπίζουν μαθησιακές και άλλες δυσκολίες για τη συμμετοχή τους στις κινητικότητες θα τους κινητοποιήσει, και θα τους ενθαρρύνει να εμπλακούν σε προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας.


Κεντρικό Θέμα του Έργου

Οισυγκεκριμένεςδραστηριότητες του έργου αφορούν την επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.) στον τομέα του Τουρισμούκαι της Φιλοξενίας.

Η παιγνιδοποίηση αναφέρεται στην ενσωμάτωση στοιχείων και μηχανισμών παιχνιδιού στη μάθηση. Η παιγνιδοποιημένη  μάθηση έχει πολλά πλεονεκτήματα και μπορεί να έχει τα ακόλουθα οφέλη:

 • είναι διαδραστική μάθηση
 • παρέχει επιπλέον κίνητρα και ενισχύει το ενδιαφέρον των μαθητών
 • επιτρέπει στον μαθητή να πειραματιστεί και να αποτύχει χωρίς αρνητικές συνέπειες
 • επιτρέπει την μικρομάθηση (micro-learning) που είναι σημαντική στην περίπτωση που έχουμε δυνατότητα διατήρηση της προσοχής για μικρά χρονικά διαστήματα
 • διευκολύνει τη μάθηση με υποστήριξη (scaffolding), όπου η υποστήριξη προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή
 • είναι ελκυστική για τη νέα γενιά των «ψηφιακών ιθαγενών» μαθητών

Δράσεις και Αποτελέσματα

Πρόγραμμα αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και συμπερίληψης μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες

Παιγνιδοποιημένο ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα προετοιμασίας για κινητικότητα

Εργαλειοθήκη εκπαιδευτικών για τη διευκόλυνση της κινητικότητας

Ποιος θα ωφεληθεί;

Το έργο απευθύνεται κυρίως σε:

 • Μαθητές Ε.Ε.Κ. που παρουσιάζουν ήπιες έως μέτριες μαθησιακές δυσκολίες
 • Μαθητές Ε.Ε.Κ. που ανήκουν σε ασθενέστερες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων και των μεταναστών
 • Μαθητές Ε.Ε.Κ. που ζουν σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές
 • Οργανισμούς που επιθυμούν να οργανώσουν κινητικότητες για τους παραπάνω μαθητέ
 • Εκπαιδευτικούς  που διδάσκουν σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες