Εκπαιδευση

Η παιγνιδοποίηση  αναφέρεται στην ενσωμάτωση στοιχείων και μηχανισμών παιχνιδιού στην ψηφιακή μάθηση. Αξιοποιούνται σενάρια τύπου παιχνιδιού κατάλληλα για περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος εκπαίδευσης. Για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, η παιγνιδοποίηση έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο όσον αφορά τα κίνητρα, το ενδιαφέρον και την αλλαγή στάσης.

Προωθεί συναγωνισμό και αυξάνει τα κίνητρα

Ο μαθητής είναι ελεύθερος να αποτύχει και να κάνει λάθη, γεγονός που μειώνει το άγχος

Βελτιώνει τη μαθησιακή εμπειρία (η μάθηση γίνεται διασκεδαστική)

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα ψηφιακής μάθησης που θα βοηθήσει αποτελεσματικά στην προετοιμασία των μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της μαθησιακής κινητικότητας. Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος ως «παιγνιδοποιημένη μαθησιακή διαδρομή» που θα περιλαμβάνει:

  • ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε μη συμβατική μορφή – πηγές πολυμέσων, μικρά εύληπτα κείμενα κ.α.
  • παιγνιδοποιημένη διαδραστική εκπαίδευση και αξιολόγηση

Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο σε 5 ευρωπαϊκές γλώσσες. Θα είναι κατάλληλο για προετοιμασία για διαφορετικά προγράμματα κινητικότητας και για μαθητές με διαφορετικές ανάγκες και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από τους οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Το πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί στην πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης Coursevo (coursevo.com) που αναπτύσσεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Θα είναι διαθέσιμο στους εκπαιδευτικούς για την προετοιμασία μια ομάδας/τάξης και σε μεμονωμένους μαθητές για την ατομική προετοιμασία τους για συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας.