Partners

Το DABS είναι ένας οργανισμός της  κοινωνίας των πολιτών που ιδρύθηκε το 2004 από αναγνωρισμένους οργανισμούς στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων. Είναι ιδρυτικό μέλος του Πανεπιστημίου Διοίκησης της Βάρνας (VUM) κα συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα για την προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας στον τομέα της γεωργίας και του τουρισμού και την ενθάρρυνση της πρακτικής εφαρμογής τους. Έχει ως αποστολή την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων και επιχειρήσεων.

Τα τελευταία επτά χρόνια, συνδιοργανώνει την περιφερειακή έκθεση για τον τουρισμό, μαζί με άλλα ιδρύματα της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Περιφερειακού Γραφείου Εργασίας. Το DABS καθοδηγείται από την επιθυμία να προωθήσει την αξιοπρεπή απασχόληση και να καλλιεργήσει μια κουλτούρα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης στην περιφερειακή κοινότητα.


Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ποιότητας (ECQ) ιδρύθηκε το 2001 στη Σόφια της Βουλγαρίας. Υποστηρίζει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην ανάπτυξη καινοτομιών και συμμετέχει σε μια σειρά διεθνών πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας.

Το ECQ διαθέτει ποικίλη τεχνογνωσία, ισχυρό δημιουργικό δυναμικό και ένα μεγάλο δίκτυο συνεργασίας που καλύπτει τόσο τον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας όσο και τον επιχειρηματικό τομέα από τη Βουλγαρία, την ΕΕ, την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Το ECQ συμμετέχει επί του παρόντος σε 45 έργα Erasmus+.


Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1977. Το Εργαστήριο Κατανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών (MUSIC) ιδρύθηκε το 1990, ανήκει στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) και είναι κέντρο έρευνας, ανάπτυξης και διδασκαλίας στις περιοχές των κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων, της μηχανικής των εφαρμογών, των γραφικών υπολογιστών και της μηχανικής των εξομοιώσεων.

Το MUSIC πραγματοποιεί έρευνα στους τομείς των κατανεμημένων αρχιτεκτονικών πολυμέσων υψηλής απόδοσης, των πληροφοριακών συστημάτων που προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες, των συστημάτων βάσεων δεδομένων, των πληροφοριακών συστημάτων, των ψηφιακών βιβλιοθηκών, των αρχιτεκτονικών προσανατολισμένων στις υπηρεσίες  και των συστημάτων γραφικής.


Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων είναι ένας δημόσιος οργανισμός με έδρα τα Χανιά, με στόχο την εποπτεία και την εύρυθμη λειτουργία των 55 σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Χανίων, όπου εργάζονται περίπου 1.100 εκπαιδευτικοί  και φοιτούν περίπου 10.000 μαθητές,  από τους οποίους περίπου 2.000 είναι μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Συγκροτείται από πέντε τμήματα: εκπαιδευτικών θεμάτων, διοικητικού, οικονομικού, προσωπικού και πληροφορικής και νέων τεχνολογιών. Εποπτεύει την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων. Υποστηρίζει την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συμμετέχει σε συμπράξεις Erasmus + για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών.


Η αποστολή και το όραμα του Ινστιτούτου INTEGRA βασίζεται στην ανάπτυξη ανθρώπινων δυνατοτήτων και στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

Οι κεντρικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου βασίζονται σε εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και στην ανάπτυξη κοινωνικών καινοτομιών. Για το σκοπό αυτό, το Ινστιτούτο συνεργάζεται με επαγγελματίες τόσο στη Σλοβενία ​​όσο και στο εξωτερικό. Συμμετέχει επίσης σε μια σειρά έργων που σχετίζονται με τη διά βίου μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων στην ΕΕ και στις χώρες των Νοτιοδυτικών Βαλκανίων και είναι μέλος πολλών ενώσεων και συμβουλευτικών ομάδων εμπειρογνωμόνων σε εθνικό επίπεδο και στο εξωτερικό.

Το Ινστιτούτο δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στον τομέα της κοινοτικής ανάπτυξης. Έχει ιδρύσει και υλοποιήσει πολυάριθμα έργα, μεταξύ άλλων, κέντρα απασχόλησης στη Λιουμπλιάνα και στο Σλοβενίγκραντ, προγράμματα κοινοτικής μάθησης και το Διεθνές Φεστιβάλ σε εθνικό επίπεδο. Είναι επίσης ο εμπνευστής και συντονιστής της επαγγελματικής εθελοντικής εργασίας στο Velenje.


Η επαρχιακή διεύθυνση εθνικής εκπαίδευσης Muğla είναι μια από τις επαρχιακές εθνικές εκπαιδευτικές διευθύνσεις που έχει ως στόχο να σχεδιάζει, να προγραμματίζει, να διαχειρίζεται, να εποπτεύει, να αναπτύσσει και να αξιολογεί τα καθήκοντα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας σε επαρχιακό επίπεδο. Η διεύθυνση είναι υπεύθυνη για τη διοίκηση των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και όλων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά τα ιδρύματα. Όλα τα σχολεία της επαρχίας Muğla συνδέονται με τη διεύθυνση.

Η κύρια λειτουργία του οργανισμού είναι να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών διαδικασιών, καθώς και να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των σημερινών ή μελλοντικών προκλήσεων. Είναι μια τοπική αρχή που παρέχει υπηρεσίες σε διαφορετικούς τομείς.

Υπάρχουν 13 επαρχιακές διευθύνσεις Εθνικής Παιδείας, Κέντρα Δημόσιας Εκπαίδευσης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολές Τέχνης, Κέντρα Προσανατολισμού και Έρευνας, Κέντρο Ειδικής Αγωγής, Κέντρο Τέχνης Επιστημών και σχολεία υπό τη διεύθυνση.