Еразъм+ и мобилности

Еразъм+ е програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Образованието, обучението, младежта и спорта са ключови области, които подкрепят гражданите в тяхното личностно и професионално развитие. Висококачественото, приобщаващото образование и обучение, както и неформалното обучение, като цяло осигуряват на младите хора и обучаемите от всички възрасти, квалификациите и уменията, необходими за тяхното пълноценно участие в демократичното общество, междукултурното разбирателство и успешния преход на пазара на труда.

Програма Еразъм + полага усилия, за да допринесе за по-приобщаващи и сплотени, по-екологични и дигитално съвместими общества.

За периода 2021-2027 г. Еразъм+ има следната структура:

Програма Еразъм + предлага възможности за мобилност и сътрудничество в областта на: висшето образование, професионалното образование и обучение, училищното образование (вкл. образование и грижи в ранна детска възраст), образованието за възрастни, младежта и спорта.

Мобилностите подобряват  пригодността за заетост, правят системите на образование и обучение по-достъпни и ефективни, насърчават растежа на общественото самосъзнание и укрепват европейската идентичност и гражданство. Мобилностите предоставят ценни житейски умения и международен опит, които стимулират личностното, професионалното и академичното развитие на хората. Групите в неравностойно положение продължават да са относително по-малко склонни да участват в международни мобилности, въпреки че именно те могат да извлекат най-много ползи от тях. В посока подобряване пригодността на мобилностите спрямо нуждите на хората в неравностойно положение е необходимо да бъдат положени допълнителни усилия спрямо подготовката на обучаемите. Това се налага предвид на множеството (често взаимно усложняващи се едно друго) предизвикателства и ограничения, с които те се сблъскват и които възпрепятстват пълноценното възползване от получения опит.

Постигането на тази задача изисква създаването на подходящи ресурси за обучение, които да подготвят учащите се от тези групи за провеждане на мобилност и извличане на съответните ползи от нея.